manifest

KULTWATCH är en plattform för kulturanalys och kulturdebatt
med en blick som är avkoloniserad, klassmedveten och feministisk.

KULTWATCH vill utveckla den svenska kulturdebatten genom
ett kritiskt förhållningssätt till andras och vårt eget arbete inom
kulturen.

KULTWATCH vill skapa en plattform där kultur inte delas in i
fin/ful och där de som känner sig välkomna inte är främst vit medelklass.
Vi höjer kvalitén på analysen och lossar deltagandespärrar så att
du känner dig välkommen oavsett kön, ras, etnicitet, sexuell orientering,
religion, klass, utbildning eller funktionsvariation.


KULTWATCH erkänner strukturer och segregering inom samhällets
olika sfärer och tar kampen mot dessa på allvar.


KULTWATCH inser också hur vi alla samspelar i exploatering och
diskriminering av alla grupper, och att vi alla bär på ett kollektivt ansvar
för att synliggöra maktstrukturer och förändra samhällen.


KULTWATCH tror på ett samhälle där alla ska kunna delta i kultur-
och samhällslivet på egna villkor. 


KULTWATCH vill bedriva en öppen och progressiv kulturdebatt i
dialog med enskilda personer, etiska företag och det civila samhället.


KULTWATCH kommer att driva kulturanalys och kulturdebatten
framåt genom att lyfta perspektiv vi tycker saknas och skulle vidga de
perspektiv som (inte) finns i offentligheten.


KULTWATCH välkomnar samarbete med andra som delar vår
ideologi och samhällsanalys i strävan för att skapa en bättre framtid.

 

cirkel